แวะเข้ามานะค่ะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล๊อกของหนูหนิงผู้ชมทุกท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้นะค่ะ อ้อ อย่าลืมติชมเข้ามาด้วยละ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ฝึกงาน


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวง คมนาคม ดำเนิน กิจการ ด้านการบินพาณิชย์ ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะ สายการบินแห่งชาติ ดำเนินการ ขนส่งผู้โดยสาร พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ ทางอากาศ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึง กิจการอื่น ที่เกี่ยวข้อง และ สนับสนุนกัน เช่น การบริการภาคพื้น ศูนย์ซ่อมบำรุง ทางอากาศยาน คลังสินค้า กิจการทัศนาจร โรงแรม ภัตตาคาร ครัวการบิน เป็นต้นวันเริ่มฝึกงาน 17พฤศจิกายน2551-31มกราคม2552สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ1.ประสบการณ์จริงในการทำงาน2.ความรู้ในการทำงาน3.แสดงความสามารถอดทน4.เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวิติข้าพเจ้า


ชื่อ นางสาวศิริขวัญ มุ่งงาม

เกิด 10กันยายน2529 อายุ22ปี

ภูมิลำเนา 13/1ม.4ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบจ.สุรินทร์

มีพี่น้องร่วมสายโลหิต4คนเป็นคนที่4

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนน้านหนองดุมจ.สุรินทร์

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนิมมานรดี จ.กรุงเทพฯ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสุขวิทยาจ.สุรินทร์

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี

ทัศนคติ อย่าเพิ่งยอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้สู้


ยินดีต้อนรับค่า แวะเข้ามานะ

สไลด์ ....โชว์